You are currently viewing RPA for Manufacturing and Logistic
RPA for Logistic and Manufacturing

RPA for Manufacturing and Logistic

เพิ่มการเติบโตและผลกำไรของบริษัท โดยเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ ด้วย RPA

          Kofax RPA สำหรับงานด้านการขนส่งและโลจิสติก จะช่วยคุณลดต้นทุนของการใช้คนในการทำงาน โดยการทำให้งานจำพวก ดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ การผสานข้อมูลเข้าด้วยกัน และส่งข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจุบันนี้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่ง คู่ค้าโลจิสติก กระบวนการชำระเงินค่าระวาง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

          ด้วยการแข่งขันในธุรกิจขนส่งค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผลที่ตามมาก็คือกำไรจะเหลือน้อยมาก ผู้ให้บริการถูกสถานการณ์นี้บีบให้ต้องนำเสนอลูกค้าด้านบริการที่ดีเพื่อจะชนะใจลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายใหญ่ ๆ เอาไว้ แต่หลาย ๆ บริษัทยังคงเชื่อมั่นในการใช้คนทำงานสำหรับการจัดตารางเวลาส่งของ ติดตามสถานะการส่ง และส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวให้กับลูกค้า รวมไปถึงจัดการกับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการทำงานเหล่านี้ดำเนินการไปอย่างเชื่องช้า และขัดขวางความสามารถขององค์กรที่จะสร้างรายได้เพิ่ม

          เรื่องจริง จากที่นักสำรวจอิสระได้สำรวจข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจด้านการผลิตและการขนส่งนั้น มีเพียง 24% ที่มีการนำกระบวนการอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการปรับปรุงความถูกต้องชัดเจนในการดูข้อมูลสถานะของคำสั่งซื้อและการจัดส่ง และยังให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า

          การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เพิ่มระดับการบริการ และกำลังการผลิต โดยการนำ RPA เข้ามาใช้ในการทำงานที่มีวิธีการและขั้นตอนซ้ำ ๆ ช่วยทำให้พนักงานได้มีเวลาในการมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าและทำงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การกำหนดแนวโน้มและรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดการโลจิสติก

จัดตารางการส่งและติดตามสินค้าให้อัตโนมัติ ด้วย Robotic Process Automation (RPA)

          การทำให้งานจัดส่งสินค้าที่เคยใช้คนทำให้เป็นงานอัตโนมัติได้นั้น ทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการดึงคำร้องขอเบิกสินค้าตลอดจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบการขนส่ง และแสดงรายงานสถานการณ์ขนส่งโดยใช้ข้อมูลจากระบบภายในแสดงไปยังเว็บพอร์ทัล การดึงข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งจากอีเมล์ที่ได้รับ ข้อมูลงานต่าง ๆ ในระบบตารางขนส่งของคุณ และจัดเตรียมข้อมูลเวลาในการรับสินค้าของลูกค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมด งานเหล่านี้คุณสามารถให้ RPA ทำงานได้แทนคุณ

ลดการใช้กระบวนการทำงานโดยใช้คนสำหรับการจับภาพ การโหลดสินค้า และค้นหาอัตราค่าธรรมเนียม

          การดึงข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมจากพาหนะหลายรุ่น หลายประเภท หลายผู้ให้บริการขนส่งได้อัตโนมัติ การลดงานคัดลอกข้อมูลจากหน้าเว็บข้อมูลอัตราขนส่งแล้วส่งอีเมล์ไปให้ระบบงานภายในแล้วคัดลอกต่อไปยัง B2B พอร์ทัล เพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลสถานะการขนส่ง

การออกใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็ว ด้วยการรวมระบบกับพอร์ทัลลูกค้า

          ลดการพิมพ์ข้อมูลซ้ำ คัดลอกและวาง รวมถึงบันทึกข้อมูลในใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง การดึงข้อมูลการจัดส่ง แนบเอกกสาร PODs และใบแจ้งหนี้ เพื่อบันทึกข้อมูลที่พอร์ทัลของลูกค้าให้อัตโนมัติ จะทำให้งานนี้เสร็จเร็วภายในเสี้ยววินาที

เพิ่มความเร็วใจการการตอบสนองต่อลูกค้า ด้วยการติดตามการสั่งซื้อ / การติดตามสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

          การนำซอฟต์แวร์ RPA เข้ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูลจากระบบหรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และดึงข้อมูลยืนยันการขนส่งสินค้า การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังข้อมูลการสั่งสินค้าต้นฉบับที่อยู่ในระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้การติดตามสถานะการส่งสินค้าทำได้ดีและรวดเร็วขึ้นในสามารถตอบสนองต่อคำถามของลูกค้า