zdox

e-Signature
e-Document
help you to be
paperless organiztion.

zdox share

Share

สามารถแชร์ไฟล์ให้กับผู้ใช้ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
กำหนดอายุและรหัสสำหรับเปิดดูไฟล์ได้

zdox synchronize

Synchronize

สามารถซิงค์ไฟล์จากเครื่องแม่ข่ายหรือบนคลาวน์ได้ โดยอัตโนมัติ

zdox sign

e-Signature

สามารถลงลายเซ็นบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเอกสารนั้น

zdox seurity

Security

2 Factor Authentication เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าจะไม่มีใคร
เข้าถึงเอกสารของคุณได้

zdox dashboard

Dashboard

แสดงผลมูลค่า e-tax invoice/e-receipt
และรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

zdox collaboration

Collaboration

สามารถแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นเอกสารได้