We want you!!!

We want you to be apart of our success story.

uncle sam

Position you can be

Graphic Designer

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนสไตร์การออกแบบตามบรีฟได้
 • เข้าใจการออกแบบให้ตรงกับ Social media ต่างๆ
 • เคยออกแบบ website หรือทำเวปด้วย wordpress จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำ Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Content Creator

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนบทความ และเนื้อหาในการทำโฆษณาได้
 • มีความชำนาญใน Content Marketing ชอบงาน Creative และ สามารถทำโปรแกรมออกแบบ PS, AI หรือโปรแกรมอื่นๆได้
 • อัธยาศัยดี, มี Communication Skills, ชอบเรียนรู้, กระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผน ออกแบบ และจัดทำ Content บน Social Media ของบริษัทผลิตวีดีโอตั้งแต่ต้นจนจบ

Video Creator

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • เคยทำ video สำหรับการโฆษณาบน Social Media เช่น Facebook, Line, Instagram และ Youtube
 • เล่าเรื่องวาง Story Board ได้
 • ทำงานร่วมกับทีม Marketing เพื่อวางแผนจัดทำ video โฆษณา
 • มีความชำนาญในการผลิตวีดีโอตั้งแต่ต้นจนจบ

Sale Account

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านสารสนเทศ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการขาย คอมพิวเตอร์ ไอที่ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจ, ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวก เรียนรู้เร็ว
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสาร ต่อรองได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบยอดขาย และดูและรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • เสนอโครงการแก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
 • เสนอโครงการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขาย เพื่อให้มีพื้นฐานสอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
 • พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆ เพื่อก่อนให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
 • จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอและและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอหัวหน้างาน
 • ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

Project Manager

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจ, ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวก เรียนรู้เร็ว
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสาร ต่อรองได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดขอบเขต กับทางแผนกขายก่อนเข้าไป เก็บข้อมูลและวางแผนทางลูกค้า
 • ควบคุมการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า โดยระบุในเอกสารข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย
 • ควบคุมโครงการ ให้อยู่ในขอบเขตงานที่ตกลงกัน วางแผนการดำเนินทั้งหมด ให้ทันตามวางแผนที่กำหนดไว้
 • บริหาร จัดการ ทีมของโครงการ ให้ทำงานตาม ข้อกำหนดในเอกสารความต้องการของลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับผู้วิเคราะห์ระบบ และวิเคราะห์ทางธุรกิจ วางแผนภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด
 • ติดตามผลการปฎิบัติงานของทีมและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบหมายงาน ให้แต่ละฝ่าย ได้ทำตามแผนที่กำหนดแต่ละฝ่าย
 • วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ในการรับเก็บเงิน กับทางลูกค้าและทำให้โครงการมีกำไรจากการบริหารโครงการ มากที่สุด
 • ประเมินผลงานการทำงานเชิงคุณภาพของโครงการและทีมงาน
 • ต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร

Senior Application Support

Qualification

 • Bachelor’s Degree in computer science, Software Engineer or related
 • Experience of Application support, IT Support at least 3 years
 • Familiar and Solid in OS (Window server, Office 365 product)
 • Can work under pressure and dynamic change
 • Problem solving
 • Able to use Incident management tools

Responsibilities:

 • To be the head of the application support team (NOC).
 • Work following SLA and Prepare Monthly report sent to Customer
 • Support Customers using the program and helping customers resolve the issue
 • Manage and support user to work with full performance of application
 • Eliminate an application problem and monitor system.
 • To gain a user experience and make customer satisfy with our product.
 • Problem solve and troubleshoot
 • Used Incident management tools

Pre sale

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ IT Product & Solutions หรือ Presales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms office และพื้นฐาน IT เช่น Network/ Security
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย สามารถสื่อสาร แนะนำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบติดตามงาน มองการไกล เปิดใจยอมรับอยู่เสมอ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มองโลกในแง่ดี
 • สามารถเจรจาต่อรองและวางแผน คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ,มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • สามารถออกแบบภาพรวม คัดเลือกผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้เหมาะสมกับโครงการ
 • สามารถให้คำแนะนำ และเสนอขายสินค้า และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้
 • สามารถรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า (Requirement Gathering) รวมถึงการเข้าร่วมฟังชี้แจงข้อกำหนดและขอบเขตงานกับลูกค้า
 • สามารถนำเสนอโครงการ ประสานด้านเทคนิคกับผู้ที่มีบทบาทเป็น Sales เพื่อนำเสนองานขายให้กับลูกค้าได้
 • สามารถแนะนำสินค้าและบริการใหม่ (Products and Service Introduction)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การสนับสนุนงานก่อนขาย (Presales Support) เช่น demo Product, การออกแบบระบบเพื่อนำเสนอ, การเขียนความต้องการทางด้านเทคนิค, การทำ Presentation ,การทำ Comply Spec หรือ TOR, การทำ Proposal และอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • งานอื่นๆ นอกเหนื่อจากข้างต้นโดยได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงาน ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของบริษัท

Programmer

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม 3 – 7 ปี
 • มีความสามารถและเคยทำงานในการเขียน Java, Angular, React Native และ Restful service/api
 • สามารถทำงานในการติต่อกับ RDBMS/N0SQL db ได้เป็นอย่างดี และถ้ามีประสบการณ์ในการ Tune Performance หรือเขียน code ติดต่อกับข้อมูลปริมาณมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ได้พัฒนา Web Application สำหรับคนเป็นจำนวนมากใช้งาน โดยใช้ Angular, Java และ Spring booth เป็นส่วนประกอบหลัก
 • เขียนโปรแกรมโดยคำนึงถึง Security และ Performance เป็นสำคัญ
 • Build software และ deploy ไปยัง SIT/UAT 
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเพิ่มหรือแก้ไขฟีเจอร์ของ Application
 • Perform unit test
 • การเขียนโปรแกรมจะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเสมอ
 • ทำงานในรูปแบบ Agile โดยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยให้การทำงานคล่องตัว และทำงานที่บ้านได้
 • ทำงานร่วมกับทีม Sales and Marketing เพื่อสร้าง Application ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
 • จะต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท

คุณลักษณะ

 • ชอบเขียนโปรแกรม
 • มี passion ในการเรียนรู้
 • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
 • มี Growth Mindset
 • ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ดี
 • บริหารเวลาและชีวิตตัวเองได้ดี

สวัสดิการ

 • บริหารเวลาในการทำงานได้
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักร้อนประจำ 12 วัน/ปี
 • มี Growth Mindset
 • งบประมาณสำหรับเรียนคอร์สต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

System Analyst

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบด้วย Java, Spring Boot, Angular
 • มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

 • บริหารเวลาในการทำงานได้
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักร้อนประจำ 12 วัน/ปี
 • มี Growth Mindset
 • งบประมาณสำหรับเรียนคอร์สต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

RPA Specialist

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการ implement software RPA 1 – 5 ปี
 • สนใจในเรื่อง Robot, Automation, AI Technology
 • เขียนโปรแกรมได้บ้าง VB, C#, Java
 • เรียนรู้เร็ว 
 • ชอบคุยกับลูกค้า 
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี

Software Specialist

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการ implement software ต่างประเทศ 1 – 5 ปี
 • เขียนโปรแกรมได้บ้าง VB, C#, Java
 • เรียนรู้เร็ว 
 • ชอบคุยกับลูกค้า 
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี

System Engineer

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน System Engineer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ window server, linux, network, cloud system
 • มีความรู้ด้าน Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ มีความอดทน
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่บริษัทลูกค้าได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี

Scrum Master

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำ Scrum Master อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำในบุคลิกและวิธีการพูดคุย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ได้รับ Certificate Project Management, Agile หรือ Scrum Master จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดให้มีกิจกรรมที่ครบถ้วนในการทำ Agile Methodology และปรับบางส่วนให้เข้ากับองค์กร
 • ประมาณการจำนวนงานที่จะสำเร็จในแต่ละ sprint และจำนวน sprint ที่ต้องใช้
 • ช่วย Product Owner ในการกำหนดและบริหารจัดการ Product Backlog ในแต่ละ Sprint
 • แนะนำและช่วยเหลือทีมเพื่อให้งานแต่ละ sprint สำเร็จด้วยดี
 • สร้างบรรยากาศในทีมให้เหมาะสมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • จะต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท

e-tax specialist

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีและภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบกำกับภาษีที่ลูกค้ามี เพื่อนำเข้าระบบ e-tax invoice
 • สอนการใช้งานซอฟต์แวร์ e-tax invoice

Business Analyst

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or other IT related fields.
 • 3 – 5 years of relevant work experience.
 • Knowledge in programing will be advantage
 • Knowledge about banking, insurance will be advantage
 • Good analytical and problem-solving skills.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Good command of written and spoken English.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Work closely with project team and get requirement from user and business analysis
 • To undertake an initial analysis of customer requirement to demonstrate an understanding of the requirements, working with operations, to ensure a choice of solutions can be presented.
 • Get requirement from user to identify and analysis gap for product implementation
 • Work with teams in the identification of business requirements, functional design, process design (including scenario design, flow mapping), Design user interface, testing, training, defining support procedures
 • Prepare SRS (Software Requirement Specification)
 • Understand the function of product and customize with customer requirement by function
 • To ensure all documentation is delivered to a high standard for user manual and is approved by all internal and external counterparts.
 • Where appropriate, work with systems analysts to assist with the understanding of required changes.
 • To assist the test team with regards to creating and approving a required test plan.
 • Coordinate User Acceptance Testing (UAT) with client to ensure project completion follow business requirement
 • Must comply with the organization’s security policy
Close Menu