We want you!

We want you to be apart of our success story.

Position you can be

profile

Programmer

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม 3 – 7 ปี
 • มีความสามารถและเคยทำงานในการเขียน Java, Angular, React Native และ Restful service/api
 • สามารถทำงานในการติต่อกับ RDBMS/N0SQL db ได้เป็นอย่างดี และถ้ามีประสบการณ์ในการ Tune Performance หรือเขียน code ติดต่อกับข้อมูลปริมาณมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ได้พัฒนา Web Application สำหรับคนเป็นจำนวนมากใช้งาน โดยใช้ Angular, Java และ Spring booth เป็นส่วนประกอบหลัก
 • เขียนโปรแกรมโดยคำนึงถึง Security และ Performance เป็นสำคัญ
 • Build software และ deploy ไปยัง SIT/UAT 
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเพิ่มหรือแก้ไขฟีเจอร์ของ Application
 • Perform unit test
 • การเขียนโปรแกรมจะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเสมอ
 • ทำงานในรูปแบบ Agile โดยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยให้การทำงานคล่องตัว และทำงานที่บ้านได้
 • ทำงานร่วมกับทีม Sales and Marketing เพื่อสร้าง Application ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
 • จะต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท

คุณลักษณะ

 • ชอบเขียนโปรแกรม
 • มี passion ในการเรียนรู้
 • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
 • มี Growth Mindset
 • ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ดี
 • บริหารเวลาและชีวิตตัวเองได้ดี

สวัสดิการ

 • บริหารเวลาในการทำงานได้
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักร้อนประจำ 12 วัน/ปี
 • งบประมาณสำหรับเรียนคอร์สต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
profile

Software Tester

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ โครงสร้างการทดสอบ และระเบียบวิธีในการทดสอบระบบ 
 • หากมีทักษะด้านการพัฒนา Software ใน Platform ที่หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SQL Statement, Store Procedure, Query จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในคุณสมบัติของ software ที่มีคุณภาพดีและเข้าใจเรื่อง User experience

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ วางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการทดสอบระบบ
 • ดำเนินงานทดสอบระบบและ function ต่างๆ สำหรับ web application, web service และ mobile application
 • วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้ทดสอบระบบในขั้นตอน System Integration Test (SIT) พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวกการ User Acceptance Test (UAT).
 • ดำเนินงานร่วมกับทีม developer และ project manager ในการวางแผน จัดตารางเวลาการดำเนินงานการทดสอบในส่วนต่างๆของ application
 • จัดทำรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบระบบ
 • บันทึกและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ
profile

Sale Account

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านสารสนเทศ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการขาย คอมพิวเตอร์ ไอที่ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจ, ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวก เรียนรู้เร็ว
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสาร ต่อรองได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบยอดขาย และดูและรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • เสนอโครงการแก่ลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
 • เสนอโครงการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขาย เพื่อให้มีพื้นฐานสอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
 • พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆ เพื่อก่อนให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
 • จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอและและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอหัวหน้างาน
 • ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
profile

Project Manager

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมั่นใจ, ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวก เรียนรู้เร็ว
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสาร ต่อรองได้ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดขอบเขต กับทางแผนกขายก่อนเข้าไป เก็บข้อมูลและวางแผนทางลูกค้า
 • ควบคุมการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า โดยระบุในเอกสารข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย
 • ควบคุมโครงการ ให้อยู่ในขอบเขตงานที่ตกลงกัน วางแผนการดำเนินทั้งหมด ให้ทันตามวางแผนที่กำหนดไว้
 • บริหาร จัดการ ทีมของโครงการ ให้ทำงานตาม ข้อกำหนดในเอกสารความต้องการของลูกค้า
 • ทำงานร่วมกับผู้วิเคราะห์ระบบ และวิเคราะห์ทางธุรกิจ วางแผนภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด
 • ติดตามผลการปฎิบัติงานของทีมและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบหมายงาน ให้แต่ละฝ่าย ได้ทำตามแผนที่กำหนดแต่ละฝ่าย
 • วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ในการรับเก็บเงิน กับทางลูกค้าและทำให้โครงการมีกำไรจากการบริหารโครงการ มากที่สุด
 • ประเมินผลงานการทำงานเชิงคุณภาพของโครงการและทีมงาน
 • ต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร
profile

System Analyst

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบด้วย Java, Spring Boot, Angular
 • มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ

 • บริหารเวลาในการทำงานได้
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักร้อนประจำ 12 วัน/ปี
 • มี Growth Mindset
 • งบประมาณสำหรับเรียนคอร์สต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
profile

System Engineer

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน System Engineer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ window server, linux, network, cloud system
 • มีความรู้ด้าน Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ มีความอดทน
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่บริษัทลูกค้าได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี
profile

Scrum Master

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำ Scrum Master อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำในบุคลิกและวิธีการพูดคุย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ได้รับ Certificate Project Management, Agile หรือ Scrum Master จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดให้มีกิจกรรมที่ครบถ้วนในการทำ Agile Methodology และปรับบางส่วนให้เข้ากับองค์กร
 • ประมาณการจำนวนงานที่จะสำเร็จในแต่ละ sprint และจำนวน sprint ที่ต้องใช้
 • ช่วย Product Owner ในการกำหนดและบริหารจัดการ Product Backlog ในแต่ละ Sprint
 • แนะนำและช่วยเหลือทีมเพื่อให้งานแต่ละ sprint สำเร็จด้วยดี
 • สร้างบรรยากาศในทีมให้เหมาะสมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • จะต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท
profile

e-tax specialist

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีและภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบกำกับภาษีที่ลูกค้ามี เพื่อนำเข้าระบบ e-tax invoice
 • สอนการใช้งานซอฟต์แวร์ e-tax invoice
profile

Business Analyst

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or other IT related fields.
 • 3 – 5 years of relevant work experience.
 • Knowledge in programing will be advantage
 • Knowledge about banking, insurance will be advantage
 • Good analytical and problem-solving skills.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Good command of written and spoken English.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Work closely with project team and get requirement from user and business analysis
 • To undertake an initial analysis of customer requirement to demonstrate an understanding of the requirements, working with operations, to ensure a choice of solutions can be presented.
 • Get requirement from user to identify and analysis gap for product implementation
 • Work with teams in the identification of business requirements, functional design, process design (including scenario design, flow mapping), Design user interface, testing, training, defining support procedures
 • Prepare SRS (Software Requirement Specification)
 • Understand the function of product and customize with customer requirement by function
 • To ensure all documentation is delivered to a high standard for user manual and is approved by all internal and external counterparts.
 • Where appropriate, work with systems analysts to assist with the understanding of required changes.
 • To assist the test team with regards to creating and approving a required test plan.
 • Coordinate User Acceptance Testing (UAT) with client to ensure project completion follow business requirement
 • Must comply with the organization’s security policy