Our Best Services

เราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Transformation, Paperless Solution, Document Management, e-Signature, e-Tax invoice and e-Receipt, Enterprise Content Management และ Robotic Process Automation เราส่งมอบประสบการณ์ การทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะกับธุรกิจ เพื่อช่วยธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างแข็งแรง

โซลูชั่นสำหรับ ใบแจ้งหนี้ (e-invoice) ใบกำกับภาษี (e-tax invoice) ใบรับ (e-receipt) และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการเอกสารขององค์กรเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ประหยัด และสะดวกต่อการทำงาน เพื่อช่วยให้ธุรกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การรับส่งเอกสารเพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ ทางเลือกของการเริ่มต้นเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล เราแนะนำให้คุณทดลองใช้ zDOX เพื่อดูว่าซอฟต์แวร์ของเราสามารถช่วยให้คุณประหยัด มีความรวดเร็วและปลอดภัย สามารถทำให้องค์กรของท่านบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยลง

ecm

Enterprise Content Management ได้รับการยอมรับจากองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำงาน ลดความเสี่ยงที่เอกสารจะสูญหาย และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพราะนอกจากคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และไม่เสียพื้นที่สำนักงานในการจัดเก็บเอกสารแล้ว ยังช่วยป้องกันการนำเอกสารไปใช้จากผู้ที่ไม่มีสิทธิด้วย

RPA

เป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เข้ามาช่วยคุณทำงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ทุกวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของคน ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวและได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และทำให้บุคลากรของท่านมีเวลาในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในอนาคต

Digital Transformation Solutions

Ginkgo Digital Transformation solution

e-Stamp

e-Stamp ใช้สำหรับเป็นอากรบนตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ที่จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax invoice & e-Receipt

โซลูชั่นสำหรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax invoice & e-Receipt ) ตามที่กฎหมายกำหนด

e-Document

บริหารจัดการเอกสารออนไลน์ กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ในองค์กรสำหรับรายเอการหรือรายโฟลเดอร์ และส่งเอกสารไปให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามได้ง่าย

e-Signature

ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ง่าย เพิ่มความปลอดภัยในการเซ็นได้โดยการใช้ 2 Factor Authentication เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้าเครื่องของคุณมาแอบเซ็นเอกสารแทนคุณ

OUR VISION

We believe people can work and live without paper.

OUR MISSION

Our mission is to deliver high quality product and services to make people can work and live without paper.

Lovely Client

WHITE PAPER

ULTIMATE GUILD ABOUT

ELECTRONIC SIGNATURE

ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบบฟอร์ม Checklist ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

getInvoice
e-tax with RPA

AUTOMATE E-TAX INVOICE

Robotic Process Automation (RPA) ทำหน้าที่ Upload ข้อมูลให้กรมสรรพากรแทนคุณ

e-tax monitoring

MONITORING AND TRACKING

สามารถติดตามสถานะและการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง โดยผ่านหน้าจอ Dashboard

e-tax historical data

HISTORICAL DATA

สามารถดูการจัดทำใบกำกับภาษีย้อนหลัง ทั้งยอง View และ Download Invoice เฉพาะไฟล์ที่ต้องการได้

e-Signature

e-Signature
e-Document
help you do the
Digital Transformation.

zDOX appstore
zDox AppStore
playstore
zDox PlayStore

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION : RPA

robot_icon1

REDUCED COSTS

By automating tasks, cost savings of nearly 30% can be achieved over the output of productivity. Software robots also cost less than a full time employee.

BETTER CUSTOMER EXPERIENCE

Deploying RPA frees up your high-value resources for them to be put back on the front line defining your customer success.

robot_icon2

LOWER OPERATIONAL RISK

By eliminating human errors such as tiredness or lack of knowledge, RPA reduces the rate of errors thereby providing a lower level of operational risk.

robot_icon3

IMPROVED INTERNAL PROCESSES

In order to leverage AI and RPA, companies are forced to define clear governance procedures. This in turn, allows for faster internal reporting, on-boarding and other internal activities.

Our ECM Solutions

ecm solution

Experience

Years
1

Experience in Enterprise Content Management

Million Contents
1

We implemented in 1 project

Projects
1 +

Completed

Staffs
1 +

Deliver professional services to customer

iso 27001

ISO/IEC 27001 Certified

Information security management system applies to : 

GetInvoice Application (SAAS) this application provide service for generate e-Tax Invoice

zDox Application (SAAS) this application provide service for content management including to assess control to content

Tuv nord

66-012

e-Tax Service Provider

ได้รับการรับรองตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 21-2562) ระดับพื้นฐาน

ภายใตัขอบข่ายการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ETDA

easier
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ